महाराष्ट्र शासन

जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, यवतमाळ

नाविन्यपूर्णमहाराष्ट्र सरकार

जिला खेल अधिकारी,  यवतमाल

अभिनवGovernment of Maharashtra

District Sports Officer,  Yavatmal

Innovative