महाराष्ट्र शासन

जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, यवतमाळ

क्रीडा स्पर्धा वेळापत्रक

खेळाचे नाव १४ वर्ष वयोगट १७ वर्ष वयोगट १९ वर्ष वयोगट स्पर्धा ठिकाण समन्वयक
क्र. मुले मुली मुले मुली मुले मुली
सुब्रतो फुटबॉल २३ जुलै २०१८ -- २५ जुलै २०१८ २६ जुलै २०१८ -- -- -- --
शालेय फुटबॉल १६ ऑगस्ट २०१८ १६ ऑगस्ट २०१८ १७ ऑगस्ट २०१८ १७ ऑगस्ट २०१८ १८ ते १९ ऑगस्ट २०१८ १८ ते १९ ऑगस्ट २०१८ -- --
कॅरम १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ -- --
किकबॉक्सइंग २३ ते २५ ऑगस्ट २०१८ २३ ते २५ ऑगस्ट २०१८ २३ ते २५ ऑगस्ट २०१८ २३ ते २५ ऑगस्ट २०१८ २३ ते २५ ऑगस्ट २०१८ २३ ते २५ ऑगस्ट २०१८ -- --
बॅटमिंटण २८ ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ २८ ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ २८ ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ -- --
धनुर्विद्या २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ -- --
मल्लखांब २० ते २२ ऑगस्ट २०१८ २० ते २२ ऑगस्ट २०१८ २० ते २२ ऑगस्ट २०१८ २० ते २२ ऑगस्ट २०१८ २० ते २२ ऑगस्ट २०१८ २० ते २२ ऑगस्ट २०१८ -- --
तलवारबाजी २० ऑगस्ट २०१८ २१ ऑगस्ट २०१८ २० ऑगस्ट २०१८ २१ ऑगस्ट २०१८ २० ऑगस्ट २०१८ २१ ऑगस्ट २०१८ -- --
जिम्नॅस्टिक २३ ऑगस्ट २०१८ २४ ऑगस्ट २०१८ २३ ऑगस्ट २०१८ २४ ऑगस्ट २०१८ २३ ऑगस्ट २०१८ २४ ऑगस्ट २०१८ -- --
१० स्क्वॅश २५ ते २६ ऑगस्ट २०१८ २५ ते २६ ऑगस्ट २०१८ २५ ते २६ ऑगस्ट २०१८ २५ ते २६ ऑगस्ट २०१८ २५ ते २६ ऑगस्ट २०१८ २५ ते २६ ऑगस्ट २०१८ -- --
११ योगा २८ ते २९ ऑगस्ट २०१८ २८ ते २९ ऑगस्ट २०१८ २८ ते २९ ऑगस्ट २०१८ २८ ते २९ ऑगस्ट २०१८ २८ ते २९ ऑगस्ट २०१८ २८ ते २९ ऑगस्ट २०१८ -- --
१२ सायकल रोड रेस २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ -- --
१३ नेहरू हॉकी २९ ऑगस्ट २०१८ -- २९ ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ -- -- -- --
१४ शालेय हॉकी ३० ऑगस्ट २०१८ ३१ ऑगस्ट २०१८ ३० ऑगस्ट २०१८ ३१ ऑगस्ट २०१८ ०१ सप्टेंबर २०१८ ३१ ऑगस्ट २०१८ -- --
१५ हँडबॉल ३० ऑगस्ट २०१८ ३१ ऑगस्ट २०१८ ३० ऑगस्ट २०१८ ३१ ऑगस्ट २०१८ ०१ सप्टेंबर २०१८ ३१ ऑगस्ट २०१८ -- --
१६ रायफल शूटिंग ३० ऑगस्ट २०१८ ३१ ऑगस्ट २०१८ ३० ऑगस्ट २०१८ ३१ ऑगस्ट २०१८ ०१ सप्टेंबर २०१८ ३१ ऑगस्ट २०१८ -- --
१७ लॉन टेनिस २४ सप्टेंबर २०१८ २५ सप्टेंबर २०१८ २४ सप्टेंबर २०१८ २५ सप्टेंबर २०१८ २४ सप्टेंबर २०१८ २५ सप्टेंबर २०१८ -- --
१८ जलतरण व डायविंग ०६ सप्टेंबर २०१८ ०७ सप्टेंबर २०१८ ०६ सप्टेंबर २०१८ ०७ सप्टेंबर २०१८ ०६ सप्टेंबर २०१८ ०७ सप्टेंबर २०१८ -- --
वॉटर पोलो -- -- -- -- ०६ सप्टेंबर २०१८ --
१९ टेबल टेनिस १० सप्टेंबर २०१८ ११ सप्टेंबर २०१८ १० सप्टेंबर २०१८ ११ सप्टेंबर २०१८ १० सप्टेंबर २०१८ ११ सप्टेंबर २०१८ -- --
२० वेटलिप्टींग - - १४ ते १६ सप्टेंबर २०१८ १४ ते १६ सप्टेंबर २०१८ १४ ते १६ सप्टेंबर २०१८ १४ ते १६ सप्टेंबर २०१८ -- --
२१ वुशू १६ ते १७ सप्टेंबर २०१८ १६ ते १७ सप्टेंबर २०१८ १६ ते १७ सप्टेंबर २०१८ १६ ते १७ सप्टेंबर २०१८ १६ ते १७ सप्टेंबर २०१८ १६ ते १७ सप्टेंबर २०१८ -- --
२२ शुटींगबॉल - - - - ०६ सप्टेंबर २०१८ ०६ सप्टेंबर २०१८ -- --
२३ डॉजबॉल १० सप्टेंबर २०१८ ११ सप्टेंबर २०१८ १० सप्टेंबर २०१८ ११ सप्टेंबर २०१८ १० सप्टेंबर २०१८ ११ सप्टेंबर २०१८ -- --
२४ बॉक्सिंग १० सप्टेंबर २०१८ १२ सप्टेंबर २०१८ ११ सप्टेंबर २०१८ १२ सप्टेंबर २०१८ १० सप्टेंबर २०१८ १२ सप्टेंबर २०१८ -- --
२५ ज्युदो १४ सप्टेंबर २०१८ १५ सप्टेंबर २०१८ १४ सप्टेंबर २०१८ १५ सप्टेंबर २०१८ १४ सप्टेंबर २०१८ १५ सप्टेंबर २०१८ -- --
२६ बास्केटबॉल १४ सप्टेंबर २०१८ १५ सप्टेंबर २०१८ १४ सप्टेंबर २०१८ १५ सप्टेंबर २०१८ १४ सप्टेंबर २०१८ १५ सप्टेंबर २०१८ -- --
२७ बॉल बॅडमिटन ०३ सप्टेंबर २०१८ ०४ सप्टेंबर २०१८ ०३ सप्टेंबर २०१८ ०४ सप्टेंबर २०१८ ०३ सप्टेंबर २०१८ ०४ सप्टेंबर २०१८ -- --
२८ स्केटिंग रोलर (11,14,17,19) २८ ते ३० सप्टेंबर २०१८ २८ ते ३० सप्टेंबर २०१८ २८ ते ३० सप्टेंबर २०१८ २८ ते ३० सप्टेंबर २०१८ २८ ते ३० सप्टेंबर २०१८ २८ ते ३० सप्टेंबर २०१८ -- --
रोलर हॉकी - - - - २८ ते ३० सप्टेंबर २०१८ -
२९ रोलबॉल - - - - २८ ते ३० सप्टेंबर २०१८ - - --
३० नेटबॉल २४ सप्टेंबर २०१८ २५ सप्टेंबर २०१८ २४ सप्टेंबर २०१८ २५ सप्टेंबर २०१८ २४ सप्टेंबर २०१८ २५ सप्टेंबर २०१८
३१ खो-खो १९ सप्टेंबर २०१८ १९ सप्टेंबर २०१८ २२ सप्टेंबर २०१८ २२ सप्टेंबर २०१८ २७ सप्टेंबर २०१८ २७ सप्टेंबर २०१८ --
३२ क्रीकेट २६ सप्टेंबर २०१८ - २८ सप्टेंबर २०१८ २८ सप्टेंबर २०१८ ०१ ऑक्टोबर 2018 ०१ ऑक्टोबर 2018
३३ बेसबॉल २८ सप्टेंबर २०१८ २९ सप्टेंबर २०१८ २८ सप्टेंबर २०१८ २९ सप्टेंबर २०१८ २८ सप्टेंबर २०१८ २९ सप्टेंबर २०१८ --
३४ थ्रोबॉल २१ सप्टेंबर २०१८ २२ सप्टेंबर २०१८ २१ सप्टेंबर २०१८ २२ सप्टेंबर २०१८ २१ सप्टेंबर २०१८ २२ सप्टेंबर २०१८ -- --
३५ तायक्वांदो २८ सप्टेंबर २०१८ २९ सप्टेंबर २०१८ २८ सप्टेंबर २०१८ २९ सप्टेंबर २०१८ २८ सप्टेंबर २०१८ २९ सप्टेंबर २०१८ -- --
३६ कुस्ती-फ्री स्टाईल ०३ ऑक्टोबर २०१८ -- ०३ ऑक्टोबर २०१८ ०४ ऑक्टोबर २०१८ ०३ ऑक्टोबर २०१८ ०४ ऑक्टोबर २०१८ -- --
ग्रीको रोमन -- -- ०४ ऑक्टोबर २०१८ -- ४ ऑक्टोबर २०१८ --
३७ सॉप्टबॉल ०३ ऑक्टोबर २०१८ ०४ ऑक्टोबर २०१८ ०३ ऑक्टोबर २०१८ ०४ ऑक्टोबर २०१८ ०३ ऑक्टोबर २०१८ ०४ ऑक्टोबर २०१८ -- --
३८ बुध्दीबळ ०५ ऑक्टोबर २०१८ ०६ ऑक्टोबर २०१८ ०५ ऑक्टोबर २०१८ ०६ ऑक्टोबर २०१८ ०५ ऑक्टोबर २०१८ ०६ ऑक्टोबर २०१८ -- --
३९ कराटे ०८ ऑक्टोबर २०१८ ०९ ऑक्टोबर २०१८ ०८ ऑक्टोबर २०१८ ०९ ऑक्टोबर २०१८ ०८ ऑक्टोबर २०१८ ०९ ऑक्टोबर २०१८ -- --
४० कबडी ०३ ऑक्टोबर २०१८ ०३ ऑक्टोबर २०१८ ०४ ऑक्टोबर २०१८ ०४ ऑक्टोबर २०१८ ०५ ऑक्टोबर २०१८ ०५ ऑक्टोबर २०१८ -- --
४१ व्हॉलीबॉल १७ सप्टेबर २०१८ १७ सप्टेबर २०१८ १८ सप्टेबर २०१८ १८ सप्टेबर २०१८ १९ सप्टेबर २०१८ १९ सप्टेबर २०१८ -- --
४२ मैदानी १५ ऑक्टोबर २०१८ १६ ऑक्टोबर २०१८ १५ ऑक्टोबर २०१८ १६ ऑक्टोबर २०१८ १५ ऑक्टोबर २०१८ १६ ऑक्टोबर २०१८ -- --
क्रॉसकंट्री (१९ वर्ष) -- -- -- -- १५ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ०८:३० वा. --
४३ शिकई मार्शल ०४ ते ०५ सप्टेबर २०१८ ०४ ते ०५ सप्टेबर २०१८ ०४ ते ०५ सप्टेबर २०१८ ०४ ते ०५ सप्टेबर २०१८ ०४ ते ०५ सप्टेबर २०१८ ०४ ते ०५ सप्टेबर २०१८ -- --
खेळाचे नाव १४ वर्ष वयोगट १७ वर्ष वयोगट १९ वर्ष वयोगट स्पर्धा ठिकाण समन्वयक
क्र. मुले मुली मुले मुली मुले मुली
सुब्रतो फुटबॉल ०४ ऑगस्ट २०१८ -- ०५ ऑगस्ट २०१८ ०६ ऑगस्ट २०१८ -- -- -- --
शालेय फुटबॉल ०४ ऑगस्ट २०१८ -- ०५ ऑगस्ट २०१८ ०६ ऑगस्ट २०१८ -- -- -- --
धनुर्विद्या १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ -- --
मल्लखांब १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ -- --
कॅरम २० ऑगस्ट २०१८ २० ऑगस्ट २०१८ २१ ऑगस्ट २०१८ २१ ऑगस्ट २०१८ २२ ऑगस्ट २०१८ २२ ऑगस्ट २०१८ -- --
किंक बॉक्सिंग २४ ते २६ ऑगस्ट २०१८ २४ ते २६ ऑगस्ट २०१८ २४ ते २६ ऑगस्ट २०१८ २४ ते २६ ऑगस्ट २०१८ २४ ते २६ ऑगस्ट २०१८ २४ ते २६ ऑगस्ट २०१८ -- --
बॅटमिंटन १६ ऑगस्ट २०१८ १७ ऑगस्ट २०१८ १६ ऑगस्ट २०१८ १७ ऑगस्ट २०१८ १६ ऑगस्ट २०१८ १७ ऑगस्ट २०१८ -- --
शालेय फुटबॉल २३ ऑगस्ट २०१८ २३ ऑगस्ट २०१८ २४ ऑगस्ट २०१८ २४ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ -- --
तलवारबाजी २३ ऑगस्ट २०१८ २४ ऑगस्ट २०१८ २३ ऑगस्ट २०१८ २४ ऑगस्ट २०१८ २३ ऑगस्ट २०१८ २४ ऑगस्ट २०१८ -- --
१० नेहरू हॉकी २७ ऑगस्ट २०१८ -- २७ ऑगस्ट २०१८ २८ ऑगस्ट २०१८ -- -- -- --
११ जिम्नॅस्टिक २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ -- --
१२ स्क्वॅश २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ -- --
१३ योगा २९ ऑगस्ट २०१८ ३० ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ ३० ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ ३० ऑगस्ट २०१८ -- --
१४ सायकल रोड रेस २९ ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ -- --
१५ लॉन टेनिस २६ सप्टेंबर २०१८ २७ सप्टेंबर २०१८ २६ सप्टेंबर २०१८ २७ सप्टेंबर २०१८ २६ सप्टेंबर २०१८ २७ सप्टेंबर २०१८ -- --
१६ शालेय हॉकी ०३ सप्टेंबर २०१८ ०४ सप्टेंबर २०१८ ०५ सप्टेंबर २०१८ ०६ सप्टेंबर २०१८ ०५ सप्टेंबर २०१८ ०६ सप्टेंबर २०१८ -- --
१७ हॅन्डबॉल ०८ सप्टेंबर २०१८ ०९ सप्टेंबर २०१८ ०८ सप्टेंबर २०१८ ०९ सप्टेंबर २०१८ ०८ सप्टेंबर २०१८ ०९ सप्टेंबर २०१८ -- --
१८ रायफल शुटींग ०८ सप्टेंबर २०१८ ०९ सप्टेंबर २०१८ ०८ सप्टेंबर २०१८ ०९ सप्टेंबर २०१८ ०८ सप्टेंबर २०१८ ०९ सप्टेंबर २०१८ -- --
१९ जलतरण व डायव्हिग ०७ सप्टेंबर २०१८ ०८ सप्टेंबर २०१८ ०७ सप्टेंबर २०१८ ०८ सप्टेंबर २०१८ ०७ सप्टेंबर २०१८ ०८ सप्टेंबर २०१८ -- --
२० वॉटर पोलो -- -- -- -- ०७ सप्टेंबर २०१८ --
२२ वुशू ०६ सप्टेंबर २०१८ ०७ सप्टेंबर २०१८ ०६ सप्टेंबर २०१८ ०७ सप्टेंबर २०१८ ०६ सप्टेंबर २०१८ ०७ सप्टेंबर २०१८ -- --
२३ शुटिंगबॉल - - - - ०७ सप्टेंबर २०१८ ०७ सप्टेंबर २०१८ -- --
२४ डॉजबॉल १२ सप्टेंबर २०१८ १३ सप्टेंबर २०१८ १२ सप्टेंबर २०१८ १३ सप्टेंबर २०१८ १२ सप्टेंबर २०१८ १३ सप्टेंबर २०१८ -- --
२५ बॉक्सिंग १२ सप्टेंबर २०१८ १३ सप्टेंबर २०१८ १२ सप्टेंबर २०१८ १३ सप्टेंबर २०१८ १२ सप्टेंबर २०१८ १३ सप्टेंबर २०१८ -- --
२६ ज्युदो १७ सप्टेंबर २०१८ १८ सप्टेंबर २०१८ १७ सप्टेंबर २०१८ १८ सप्टेंबर २०१८ १७ सप्टेंबर २०१८ १८ सप्टेंबर २०१८ -- --
२७ बास्केटबॉल १७ सप्टेंबर २०१८ १७ सप्टेंबर २०१८ १८ सप्टेंबर २०१८ १८ सप्टेंबर २०१८ १९ सप्टेंबर २०१८ १९ सप्टेंबर २०१८ -- --
बॉल बॅडमिटन ०५ सप्टेंबर २०१८ ०६ सप्टेंबर २०१८ ०५ सप्टेंबर २०१८ ०६ सप्टेंबर २०१८ ०५ सप्टेंबर २०१८ ०६ सप्टेंबर २०१८ -- --
२८ स्केटींग रोलर(11,14,17,19) २९ ते ३० सप्टेंबर २०१८ २९ ते ३० सप्टेंबर २०१८ २९ ते ३० सप्टेंबर २०१८ २९ ते ३० सप्टेंबर २०१८ २९ ते ३० सप्टेंबर २०१८ २९ ते ३० सप्टेंबर २०१८ -- --
रोलर हॉकी - - - - २९ ते ३० सप्टेंबर २०१८ -
२९ रोलबॉल - - - - २९ ते ३० सप्टेंबर २०१८ - -- --
३० नेटबॉल २३ सप्टेंबर २०१८ २३ सप्टेंबर २०१८ २३ सप्टेंबर २०१८ २३ सप्टेंबर २०१८ २३ सप्टेंबर २०१८ २३ सप्टेंबर २०१८ -- --
३१ खो-खो २१ सप्टेंबर 2018 २१ सप्टेंबर 2018 २४ सप्टेंबर 2018 २४ सप्टेंबर 2018 २६ सप्टेंबर 2018 २६ सप्टेंबर 2018 -- --
३२ क्रीकेट ०४ ऑक्टोबर २०१८ - ०६ ऑक्टोबर २०१८ ०७ ऑक्टोबर २०१८ ०९ ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ -- --
३३ बेसबॉल ०५ ऑक्टोबर २०१८ ०६ ऑक्टोबर २०१८ ०५ ऑक्टोबर २०१८ ०६ ऑक्टोबर २०१८ ०५ ऑक्टोबर २०१८ ०६ ऑक्टोबर २०१८ -- --
३४ थ्रोबॉल ०७ ऑक्टोबर २०१८ ०७ ऑक्टोबर २०१८ ०७ ऑक्टोबर २०१८ ०७ ऑक्टोबर २०१८ ०७ ऑक्टोबर २०१८ ०७ ऑक्टोबर २०१८ -- --
३४ तायक्वांदो ०९ ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ ०९ ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ ०९ ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ -- --
३५ कुस्ती फ्री स्टाईल ०९ ऑक्टोबर २०१८ - ०९ ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ -- --
ग्रीको रोमन - - ०९ ऑक्टोबर २०१८ - ०९ ऑक्टोबर २०१८ -
३६ सॉफ्टबॉल ०५ ऑक्टोबर २०१८ ०६ ऑक्टोबर २०१८ ०५ ऑक्टोबर २०१८ ०६ ऑक्टोबर २०१८ ०५ ऑक्टोबर २०१८ ०६ ऑक्टोबर २०१८ -- --
३७ बुध्दीबळ ०७ ऑक्टोबर २०१८ ०८ ऑक्टोबर २०१८ ०७ ऑक्टोबर २०१८ ०८ ऑक्टोबर २०१८ ०७ ऑक्टोबर २०१८ ०८ ऑक्टोबर २०१८ -- --
३८ कराटे १० ऑक्टोबर २०१८ ११ ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ ११ ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ ११ ऑक्टोबर २०१८ -- --
३९ कबडी ०६ ऑक्टोबर २०१८ ०६ ऑक्टोबर २०१८ ०८ ऑक्टोबर २०१८ ०८ ऑक्टोबर २०१८ ०९ ऑक्टोबर २०१८ ०९ ऑक्टोबर २०१८ -- --
४० वेटलिप्टीग - - १० ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ -- --
४१ व्हॉलीबॉल १३ ऑक्टोबर २०१८ 14 ऑक्टोबर २०१८ १३ ऑक्टोबर २०१८ 14 ऑक्टोबर २०१८ १३ ऑक्टोबर २०१८ 14 ऑक्टोबर २०१८ -- --
४२ मैदानी १० ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ ११ ऑक्टोबर २०१८ ११ ऑक्टोबर २०१८ १२ ऑक्टोबर २०१८ १२ ऑक्टोबर २०१८ -- --
क्रॉसकंटी (१९ वर्ष) - - - - १५ ऑक्टोबर २०१८ -
४3 सिकई मार्शल ०३ सप्टेंबर २०१८ ०४ सप्टेंबर २०१८ ०३ सप्टेंबर २०१८ ०४ सप्टेंबर २०१८ ०३ सप्टेंबर २०१८ ०४ सप्टेंबर २०१८ -- --
अ क्र खेळाचे नाव वयोगट स्पर्धा कालावधी स्पर्धा उपस्थिती स्पर्धा स्थळ विभागस्तर स्पर्धा स्थळ राज्यस्तर स्पर्धा स्थळ समन्वयक
सुब्रतो फुटबॉल १४ मुले
१७ मुले /मुली
१० ते ११ जुलै २०१९
११ ते १२ जुलै २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९:०० वा दाते बि . पी . एड . कॉलेज यवतमाळ वाशिम १४ वर्षे मुले वाशिम
१७ वर्षे अहमदनगर
श्री. नरेश बुंदेले
मल्लखांब १४, १७, १९ मुले /मुली ८ व ९ ऑगस्ट २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९:०० वा जयहिंद क्रीडा मंडळ, यवतमाळ यवतमाळ चंद्रपुर श्री. सचिन्द्र मिलमिले
शालेय फुटबॉल १४ मुले /मुली
१७ मुले /मुली
१९ मुले/ मुली
२० ते २१ ऑगस्ट २०१९
२१ ते २२ ऑगस्ट २०१९
२२ ते २३ ऑगस्ट २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९:०० वा दाते बि . पी . एड . कॉलेज यवतमाळ यवतमाळ -- श्री. किशोर चौधरी
योगासन १४, १७, १९ मुले
१४, १७, १९ मुली
२२ ते २३ ऑगस्ट २०१९
२३ ते २४ ऑगस्ट २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९:०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ अमरावती अहमदनगर श्री. नरेश बुंदेले
रोलर हॉकी १९ मुले /मुली २६ ऑगस्ट २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९:०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ अमरावती -- श्री. अनिल निमगडे
रोलर स्केटिंग १४, १७, १९ मुले /मुली २७ ते २८ ऑगस्ट २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९:०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ अमरावती रायगड श्री. अनिल निमगडे
शालेय हॉकी १४, १७, १९ मुले
१४, १७, १९ मुली
२७ ते २८ ऑगस्ट २०१९
२८ ते २९ ऑगस्ट २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९:०० वा दाते बि . पी . एड . कॉलेज यवतमाळ १४-अकोला
१७ -बुलढाणा
१९ -अकोला
१९ - कोल्हापूर
१७-नाशिक
श्री. किशोर चौधरी
नेटबॉल १४, १७, १९ मुले /मुली २८ ते २९ ऑगस्ट २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९:०० वा विवेकानंद विद्यालय , यवतमाळ अमरावती १४ वर्षे नांदेड
१७/१९ वर्ष उस्मानाबाद
श्री. सचिंद्र मिलमिले
नेहरू हॉकी १५ मुले
१७ मुले/मुली
२९ ऑगस्ट २०१९
३० ऑगस्ट २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९:०० वा दाते बि . पी . एड . कॉलेज यवतमाळ अकोला १५ वर्ष अहमदनगर
१७ वर्ष पुणे
श्री. किशोर चौधरी
१० जिम्नॅस्टिक १४, १७, १९ मुले /मुली ३ ते ४ सप्टेंबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९:०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ अमरावती औरंगाबाद श्री. सचिंद्र मिलमिले
११ बॉक्सिंग १४,१७,१९,मुले /मुली ३ ते ४ सप्टेंबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ अकोला नागपुर श्री. अनिल निमगडे
१२ तलवारबाजी १४,१७,१९,मुले /मुली ३ ते ४ सप्टेंबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ बुलढाणा लातूर श्री. किशोर चौधरी
१३ मॉन्टेक्स बॉल क्रिकेट १९ मुले /मुली ३ ते ४ सप्टेंबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा पोलीस कवायत मैदान,पळसवाडी ,यवतमाळ. अमरावती -- श्री.सचिन्द्र मिलमिले
१४ वेटलिफ्टिंग १७,१९ मुले /मुली ९ सप्टेंबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा स्व.बाबाजी दाते वाणिज्य महाविद्यालय ,जिम्नॅशिअम हॉल,यवतमाळ यवतमाळ यवतमाळ श्री. अनिल निमगडे
१५ रग्बी १४,१७,१९ मुले /मुली ११ ते १२ सप्टेंबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा दाते बी. पी .एड कॉलेज,यवतमाळ वाशिम १४-परभणी
१७-गोंदिया
१९-ठाणे
श्री.सचिन्द्र मिलमिले
१६ जुडो १४,१७,१९ मुले
१४,१७,१९ मुली
११ ते १२ सप्टेंबर २०१९
१२ ते १३ सप्टेंबर २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रिडा संकुल यवतमाळ अमरावती नागपुर श्री. किशोर चौधरी
१७ बास्केटबॉल १४ मुले /मुली
१७ मुले/मुली
१९ मुले/मुली
११ सप्टेंबर २०१९
१२ सप्टेंबर २०१९
१३ सप्टेंबर २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रिडा संकुल यवतमाळ बुलढाणा सोलापूर श्री. नरेश बुंदेले
१८ बुद्धिबळ १४ मुले /मुली
१७ मुले /मुली
१९ मुले /मुली
११ सप्टेंबर २०१९
१२ सप्टेंबर २०१९
१३ सप्टेंबर २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ अमरावती मुंबई श्री. नरेश बुंदेले
१९ लॉन टेनिस १४,१७,१९ मुले/मुली १२ ते १३ सप्टेंबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ यवतमाळ १४ वर्ष सोलापूर
१७ वर्ष लातूर
१९ वर्ष कोल्हापूर
श्री. किशोर चौधरी
२० युनीफाईट १९ वर्ष मुले /मुली १४ ते १५ सप्टेंबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ यवतमाळ -- श्री. सचिंद्र मिलमिले
२१ बैडमिंटन १४ मुले/मुली
१७ मुले/मुली
१९ मुले/मुली
१६ सप्टेंबर २०१९
१७ सप्टेंबर २०१९
१८ सप्टेंबर २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वाजता जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ अकोला अकोला श्री. किशोर चौधरी
२२ कुस्ती
(फ्रीस्टाईल/ ग्रीकोरोमन )
१४,१७,१९ मुले
१४,१७,१९ मुली
१६ ते १७ सप्टेंबर २०१९
१७ ते १८ सप्टेंबर २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वाजता हनुमान व्यायाम शाळा यवतमाळ अकोला पुणे श्री. नरेश बुंदेले
२३ व्हॉलीबॉल १४ मुले/मुली
१७ मुले/मुली
१९ मुले/मुली
१६ सप्टेंबर २०१९
१७ सप्टेंबर २०१९
१८ सप्टेंबर २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वाजता तालुका क्रीडा संकुल पांढरकवडा यवतमाळ १४-पुणे
१७-वर्धा
१९-चंद्रपुर
श्री. अनिल निमगडे
२४ शालेय क्रिकेट १४,१७,१९ मुले
१७,१९ मुली
१९ सप्टेंबर पासून भाग्यपत्रकानुसार स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वाजता तालुका क्रीडा संकुल पांढरकवडा यवतमाळ -- श्री. सचिंद्र मिलमिले
२५ किकबॉक्सींग १४,१७,१९ मुले/मुली १९ ते २० सप्टेंबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वाजता जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ अमरावती सोलापूर श्री किशोर चोधरी
२६ बॉल बेडमिंटन १४,१७,१९ मुले/मुली १९ ते २० सप्टेंबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा बालाजी सोसायटी मैदान यवतमाळ बुलढाणा भंडारा श्री. सचिंद्र मिलमिले
२७ जलतरण व ड्रायविंग १४,१८,१९ मुले/मुली १९ ते २० सप्टेंबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९:०० वा जलतरण तलाव आझाद मैदान, यवतमाळ अमरावती नागपुर श्री किशोर चोधरी
२८ वॉटर पोलो १७,१९ मुले/मुली २१ सप्टेंबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९:०० वा जलतरण तलाव आझाद मैदान, यवतमाळ अमरावती -- श्री किशोर चोधरी
२९ खो-खो १४ मुले/मुली
१७ मुले/मुली
१९ मुले/मुली
१९ सप्टेंबर २०१९
२० सप्टेंबर २०१९
२१ सप्टेंबर २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९:०० वा तालुका क्रीडा संकुल पांढरकवडा १४-अमरावती
१७-बुलढाणा
१९-वाशिम
१४ वर्ष अमरावती
१९ वर्ष सांगली
श्री . अनिल निमगडे
३० बेसबॉल १४ मुले/मुली
१७ मुले/मुली
१९ मुले/मुली
१६ सप्टेंबर २०१९
१७ सप्टेंबर २०१९
१८ सप्टेंबर २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९:०० वा शासकीय अध्यापक महाविद्यालय , गोधनी रोड , जिल्हा क्रीडा संकुल , समोर यवतमाळ यवतमाळ १४-जालना
१७-औरंगाबाद
१९-बीड
श्री. किशोर चोधरी
३१ रायफल सुटिंग १४,१७,१९ मुले/मुली २३ ते २४ सेप्टेंबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ अमरावती कोल्हापूर श्री. सचिंद्र मिलमिले
३२ टेबल टेनिस १४ मुले/मुली
१७ मुले/मुली
१९ मुले/मुली
२३ सेप्टेंबर २०१९
२४ सेप्टेंबर २०१९
२५ सेप्टेंबर २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ अमरावती परभणी श्री. सचिंद्र मिलमिले
३३ हॅन्डबॉल १४ मुले/मुली
१७ मुले/मुली
१९ मुले/मुली
२३ सेप्टेंबर २०१९
२४ सेप्टेंबर २०१९
२५ सेप्टेंबर २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ अकोला १४-ठाणे
१९ वर्ष
>श्री. किशोर चौधरी
३४ सॉफ्टबॉल १४ मुले/मुली
१७ मुले/मुली
१९ मुले/मुली
२५ सेप्टेंबर २०१९
२६ सेप्टेंबर २०१९
२७ सेप्टेंबर २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा शासकीय अध्यापक महाविद्यालय
गोधनी रोड ,जिह्वा क्रिडा संकुल,
समोर यवतमाळ
यवतमाळ १४-भंडारा
१७-बीड
१९-परभणी
श्री. किशोर चौधरी
३५ शुटिंग बॉल १७ मुले/मुली
१९ मुले/मुली
२३ ते २४ सप्टेंबर २०१९
२५ ते २६ सप्टेंबर २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा तालुका क्रीडा संकुल पांढरकवडा यवतमाळ यवतमाळ श्री. अनिल निमगडे
३६ कॅरम १४,१७,१९ मुले
१४,१७,१९ मुली
२६ ते २७ सप्टेंबर २०१९
२७ ते २८ सप्टेंबर २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ अमरावती रत्नागिरी श्री. नरेश बुंदेले
३७ स्क्वॅश १४,१७,१९ मुले/मुली २६ ते २७ सप्टेंबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ अमरावती ठाणे श्री. सचिंद्र मिलमिले
३८ धनुर्विद्या १४,१७,१९ मुले/मुली २६ ते २७ सप्टेंबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा एकलव्य क्रीडा अकॅडमी दिग्रस अमरावती धुले श्री. अनिल निमगडे
३९ सायकलींग १४,१७,१९ मुले ३० सप्टेंबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ वाशिम पुणे श्री. नरेश बुंदेले
४० फिल्ड आर्चरी १९ वर्ष मुले/मुली ३० सप्टेंबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा मुंगसाजी महाविद्यालय , शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय , दारव्हा अकोला -- श्री. नरेश बुंदेले
४१ डॉचबॉल १७,१९ मुले/मुली ३ ते ४ आक्टोबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९ वाजता जिल्हा क्रिडा संकुल, यवतमाळ बुलढाणा सोलापूर श्री. सचिंद्र मिलमिले
४२ कब्बडी १४ मुले/मुली ,
१७ मुले/मुली ,
१९ मुले/मुली
३ आक्टोबर २०१९
४ आक्टोबर २०१९
५ आक्टोबर २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा तालुका क्रीडा संकुल ,नेर अमरावती १४-वाशिम
१७-मुंबई उपनगर
१९-नाशिक
श्री. अनिल निमगडे
४३ तायकान्डो १४ मुले/मुली ,
१७ मुले/मुली ,
१९ मुले/मुली
३ २०१९ आक्टोबर
४ आक्टोबर २०१९
५ आक्टोबर २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल ,यवतमाळ अमरावती जळगाव श्री. किशोर चौधरी
४४ कुडो १९ मुले/मुली ७ आक्टोबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल ,यवतमाळ यवतमाळ -- श्री. सचिंद्र मिलमिले
४५ स्पीड बॉल १९ मुले/मुली ७ व ८ आक्टोबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा तालुका क्रीडा संकुल ,राळेगाव ८ वाशिम -- श्री. सचिंद्र मिलमिले
४६ आष्टेडू आखाडा १९ वर्ष मुले/मुली ९ ते १० ऑक्टोबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ वाशिम भंडारा श्री. नरेश बुंदेले
४७ थ्रो बॉल १४,१७,१९,मुले/मुली १० ते ११ ऑक्टोबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ वाशिम जालना श्री. किशोर चौधरी
४८ रोल बॉल १४,मुले/मुली
१७,मुले/मुली
१९,मुले/मुली
१० ते ११ ऑक्टोबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ बुलढाणा जालना श्री. अनिल निमगडे
४९ वुशू १४,१७,१९ मुले
१४,१७,१९ मुली
१० ऑक्टोबर २०१९
११ ऑक्टोबर २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ अमरावती गोंदिया श्री. किशोर चौधरी
५० मैदानी स्पर्धा १४ मुले/मुली,
१७ मुले/मुली,
१९ मुले/मुली
१४ ऑक्टोबर २०१९
१५ ऑक्टोबर २०१९
१६ ऑक्टोबर २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ यवतमाळ यवतमाळ श्री. किशोर चौधरी
५१ क्रॉस कंट्री १९ मुले/मुली १६ ऑक्टोबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सायंकाळी ५:०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ यवतमाळ -- श्री. किशोर चौधरी
५२ सिकई मार्शल आर्ट १४,१७,१९ मुले
१४,१७,१९ मुली
१५ ते १६ ऑक्टोबर २०१९
१६ ते १७ ऑक्टोबर २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ वाशिम -- श्री. नरेश बुंदेले
५३ तेंगसुडो १९ वर्षं मुले/मुली १५ ते १६ ऑक्टोबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ बुलढाणा -- श्री. नरेश बुंदेले
५४ कराटे १४,१७,१९ मुले
१४,१७,१९ मुली
१७ ऑक्टोबर २०१९
१८ ऑक्टोबर २०१९
स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ वाशिम सातारा श्री. नरेश बुंदेले
५५ अट्यापाट्या १४,१७,१९ वर्षं मुले/मुली १७,१८,१९ ऑक्टोबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा डॉ नंदुरकर विद्यालय, यवतमाळ वाशिम उस्मानाबाद श्री. नरेश बुंदेले
५६ टेनीक्वाईत १९ वर्षं मुले/मुली १८ ते १९ ऑक्टोबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ बुलढाणा नंदुरबार श्री. नरेश बुंदेले
५७ मार्डेन पेथॉटलॉन १९ वर्षं मुले/मुली २१ ते २२ ऑक्टोबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ अमरावती मुंबई शहर श्री. नरेश बुंदेले
५८ सेपॅक टकरा १९ वर्षं मुले/मुली २१ ते २२ ऑक्टोबर २०१९ स्पर्धा दिवशी सकाळी ९: ०० वा जिल्हा क्रीडा संकुल यवतमाळ अमरावती नागपुर श्री. किशोर चौधरी

महाराष्ट्र सरकार

जिला खेल अधिकारी,  यवतमाल

खेलकूद प्रतियोगिता अनुसूची

खेल का नाम १४ वर्षों का आयु वर्ग १७ वर्षों का आयु वर्ग १९ वर्षों का आयु वर्ग प्रतियोगिता स्थल समन्वयक
क्र. बच्चे लड़कियाँ बच्चे लड़कियाँ बच्चे लड़कियाँ
सुब्रतो फुटबॉल २३ जुलै २०१८ -- २५ जुलै २०१८ २६ जुलै २०१८ -- -- -- --
शालेय फुटबॉल १६ ऑगस्ट २०१८ १६ ऑगस्ट २०१८ १७ ऑगस्ट २०१८ १७ ऑगस्ट २०१८ १८ ते १९ ऑगस्ट २०१८ १८ ते १९ ऑगस्ट २०१८ -- --
कॅरम १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ -- --
किकबॉक्सइंग २३ ते २५ ऑगस्ट २०१८ २३ ते २५ ऑगस्ट २०१८ २३ ते २५ ऑगस्ट २०१८ २३ ते २५ ऑगस्ट २०१८ २३ ते २५ ऑगस्ट २०१८ २३ ते २५ ऑगस्ट २०१८ -- --
बॅटमिंटण २८ ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ २८ ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ २८ ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ -- --
धनुर्विद्या २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ -- --
मल्लखांब २० ते २२ ऑगस्ट २०१८ २० ते २२ ऑगस्ट २०१८ २० ते २२ ऑगस्ट २०१८ २० ते २२ ऑगस्ट २०१८ २० ते २२ ऑगस्ट २०१८ २० ते २२ ऑगस्ट २०१८ -- --
तलवारबाजी २० ऑगस्ट २०१८ २१ ऑगस्ट २०१८ २० ऑगस्ट २०१८ २१ ऑगस्ट २०१८ २० ऑगस्ट २०१८ २१ ऑगस्ट २०१८ -- --
जिम्नॅस्टिक २३ ऑगस्ट २०१८ २४ ऑगस्ट २०१८ २३ ऑगस्ट २०१८ २४ ऑगस्ट २०१८ २३ ऑगस्ट २०१८ २४ ऑगस्ट २०१८ -- --
१० स्क्वॅश २५ ते २६ ऑगस्ट २०१८ २५ ते २६ ऑगस्ट २०१८ २५ ते २६ ऑगस्ट २०१८ २५ ते २६ ऑगस्ट २०१८ २५ ते २६ ऑगस्ट २०१८ २५ ते २६ ऑगस्ट २०१८ -- --
११ योगा २८ ते २९ ऑगस्ट २०१८ २८ ते २९ ऑगस्ट २०१८ २८ ते २९ ऑगस्ट २०१८ २८ ते २९ ऑगस्ट २०१८ २८ ते २९ ऑगस्ट २०१८ २८ ते २९ ऑगस्ट २०१८ -- --
१२ सायकल रोड रेस २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ २७ ते २८ ऑगस्ट २०१८ -- --
१३ नेहरू हॉकी २९ ऑगस्ट २०१८ -- २९ ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ -- -- -- --
१४ शालेय हॉकी ३० ऑगस्ट २०१८ ३१ ऑगस्ट २०१८ ३० ऑगस्ट २०१८ ३१ ऑगस्ट २०१८ ०१ सप्टेंबर २०१८ ३१ ऑगस्ट २०१८ -- --
१५ हँडबॉल ३० ऑगस्ट २०१८ ३१ ऑगस्ट २०१८ ३० ऑगस्ट २०१८ ३१ ऑगस्ट २०१८ ०१ सप्टेंबर २०१८ ३१ ऑगस्ट २०१८ -- --
१६ रायफल शूटिंग ३० ऑगस्ट २०१८ ३१ ऑगस्ट २०१८ ३० ऑगस्ट २०१८ ३१ ऑगस्ट २०१८ ०१ सप्टेंबर २०१८ ३१ ऑगस्ट २०१८ -- --
१७ लॉन टेनिस २४ सप्टेंबर २०१८ २५ सप्टेंबर २०१८ २४ सप्टेंबर २०१८ २५ सप्टेंबर २०१८ २४ सप्टेंबर २०१८ २५ सप्टेंबर २०१८ -- --
१८ जलतरण व डायविंग ०६ सप्टेंबर २०१८ ०७ सप्टेंबर २०१८ ०६ सप्टेंबर २०१८ ०७ सप्टेंबर २०१८ ०६ सप्टेंबर २०१८ ०७ सप्टेंबर २०१८ -- --
वॉटर पोलो -- -- -- -- ०६ सप्टेंबर २०१८ --
१९ टेबल टेनिस १० सप्टेंबर २०१८ ११ सप्टेंबर २०१८ १० सप्टेंबर २०१८ ११ सप्टेंबर २०१८ १० सप्टेंबर २०१८ ११ सप्टेंबर २०१८ -- --
२० वेटलिप्टींग - - १४ ते १६ सप्टेंबर २०१८ १४ ते १६ सप्टेंबर २०१८ १४ ते १६ सप्टेंबर २०१८ १४ ते १६ सप्टेंबर २०१८ -- --
२१ वुशू १६ ते १७ सप्टेंबर २०१८ १६ ते १७ सप्टेंबर २०१८ १६ ते १७ सप्टेंबर २०१८ १६ ते १७ सप्टेंबर २०१८ १६ ते १७ सप्टेंबर २०१८ १६ ते १७ सप्टेंबर २०१८ -- --
२२ शुटींगबॉल - - - - ०६ सप्टेंबर २०१८ ०६ सप्टेंबर २०१८ -- --
२३ डॉजबॉल १० सप्टेंबर २०१८ ११ सप्टेंबर २०१८ १० सप्टेंबर २०१८ ११ सप्टेंबर २०१८ १० सप्टेंबर २०१८ ११ सप्टेंबर २०१८ -- --
२४ बॉक्सिंग १० सप्टेंबर २०१८ १२ सप्टेंबर २०१८ ११ सप्टेंबर २०१८ १२ सप्टेंबर २०१८ १० सप्टेंबर २०१८ १२ सप्टेंबर २०१८ -- --
२५ ज्युदो १४ सप्टेंबर २०१८ १५ सप्टेंबर २०१८ १४ सप्टेंबर २०१८ १५ सप्टेंबर २०१८ १४ सप्टेंबर २०१८ १५ सप्टेंबर २०१८ -- --
२६ बास्केटबॉल १४ सप्टेंबर २०१८ १५ सप्टेंबर २०१८ १४ सप्टेंबर २०१८ १५ सप्टेंबर २०१८ १४ सप्टेंबर २०१८ १५ सप्टेंबर २०१८ -- --
२७ बॉल बॅडमिटन ०३ सप्टेंबर २०१८ ०४ सप्टेंबर २०१८ ०३ सप्टेंबर २०१८ ०४ सप्टेंबर २०१८ ०३ सप्टेंबर २०१८ ०४ सप्टेंबर २०१८ -- --
२८ स्केटिंग रोलर (11,14,17,19) २८ ते ३० सप्टेंबर २०१८ २८ ते ३० सप्टेंबर २०१८ २८ ते ३० सप्टेंबर २०१८ २८ ते ३० सप्टेंबर २०१८ २८ ते ३० सप्टेंबर २०१८ २८ ते ३० सप्टेंबर २०१८ -- --
रोलर हॉकी - - - - २८ ते ३० सप्टेंबर २०१८ -
२९ रोलबॉल - - - - २८ ते ३० सप्टेंबर २०१८ - - --
३० नेटबॉल २४ सप्टेंबर २०१८ २५ सप्टेंबर २०१८ २४ सप्टेंबर २०१८ २५ सप्टेंबर २०१८ २४ सप्टेंबर २०१८ २५ सप्टेंबर २०१८ -- --
३१ खो-खो १९ सप्टेंबर २०१८ १९ सप्टेंबर २०१८ २२ सप्टेंबर २०१८ २२ सप्टेंबर २०१८ २७ सप्टेंबर २०१८ २७ सप्टेंबर २०१८ -- --
३२ क्रीकेट २६ सप्टेंबर २०१८ - २८ सप्टेंबर २०१८ २८ सप्टेंबर २०१८ ०१ ऑक्टोबर 2018 ०१ ऑक्टोबर 2018 -- --
३३ बेसबॉल २८ सप्टेंबर २०१८ २९ सप्टेंबर २०१८ २८ सप्टेंबर २०१८ २९ सप्टेंबर २०१८ २८ सप्टेंबर २०१८ २९ सप्टेंबर २०१८ -- --
३४ थ्रोबॉल २१ सप्टेंबर २०१८ २२ सप्टेंबर २०१८ २१ सप्टेंबर २०१८ २२ सप्टेंबर २०१८ २१ सप्टेंबर २०१८ २२ सप्टेंबर २०१८ -- --
३५ तायक्वांदो २८ सप्टेंबर २०१८ २९ सप्टेंबर २०१८ २८ सप्टेंबर २०१८ २९ सप्टेंबर २०१८ २८ सप्टेंबर २०१८ २९ सप्टेंबर २०१८ -- --
३६ कुस्ती-फ्री स्टाईल ०३ ऑक्टोबर २०१८ -- ०३ ऑक्टोबर २०१८ ०४ ऑक्टोबर २०१८ ०३ ऑक्टोबर २०१८ ०४ ऑक्टोबर २०१८ -- --
ग्रीको रोमन -- -- ०४ ऑक्टोबर २०१८ -- ४ ऑक्टोबर २०१८ --
३७ सॉप्टबॉल ०३ ऑक्टोबर २०१८ ०४ ऑक्टोबर २०१८ ०३ ऑक्टोबर २०१८ ०४ ऑक्टोबर २०१८ ०३ ऑक्टोबर २०१८ ०४ ऑक्टोबर २०१८ -- --
३८ बुध्दीबळ ०५ ऑक्टोबर २०१८ ०६ ऑक्टोबर २०१८ ०५ ऑक्टोबर २०१८ ०६ ऑक्टोबर २०१८ ०५ ऑक्टोबर २०१८ ०६ ऑक्टोबर २०१८ -- --
३९ कराटे ०८ ऑक्टोबर २०१८ ०९ ऑक्टोबर २०१८ ०८ ऑक्टोबर २०१८ ०९ ऑक्टोबर २०१८ ०८ ऑक्टोबर २०१८ ०९ ऑक्टोबर २०१८ -- --
४० कबडी ०३ ऑक्टोबर २०१८ ०३ ऑक्टोबर २०१८ ०४ ऑक्टोबर २०१८ ०४ ऑक्टोबर २०१८ ०५ ऑक्टोबर २०१८ ०५ ऑक्टोबर २०१८ -- --
४१ व्हॉलीबॉल १७ सप्टेबर २०१८ १७ सप्टेबर २०१८ १८ सप्टेबर २०१८ १८ सप्टेबर २०१८ १९ सप्टेबर २०१८ १९ सप्टेबर २०१८ -- --
४२ मैदानी १५ ऑक्टोबर २०१८ १६ ऑक्टोबर २०१८ १५ ऑक्टोबर २०१८ १६ ऑक्टोबर २०१८ १५ ऑक्टोबर २०१८ १६ ऑक्टोबर २०१८ --
क्रॉसकंट्री (१९ वर्ष) -- -- -- -- १५ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ०८:३० वा. --
४३ शिकई मार्शल ०४ ते ०५ सप्टेबर २०१८ ०४ ते ०५ सप्टेबर २०१८ ०४ ते ०५ सप्टेबर २०१८ ०४ ते ०५ सप्टेबर २०१८ ०४ ते ०५ सप्टेबर २०१८ ०४ ते ०५ सप्टेबर २०१८ -- --
खेल का नाम १४ वर्षों का आयु वर्ग १७ वर्षों का आयु वर्ग १९ वर्षों का आयु वर्ग प्रतियोगिता स्थल समन्वयक
क्र. बच्चे लड़कियाँ बच्चे लड़कियाँ बच्चे लड़कियाँ
सुब्रतो फुटबॉल ०४ ऑगस्ट २०१८ -- ०५ ऑगस्ट २०१८ ०६ ऑगस्ट २०१८ -- -- -- --
शालेय फुटबॉल ०४ ऑगस्ट २०१८ -- ०५ ऑगस्ट २०१८ ०६ ऑगस्ट २०१८ -- -- -- --
धनुर्विद्या १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ -- --
मल्लखांब १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ -- --
कॅरम २० ऑगस्ट २०१८ २० ऑगस्ट २०१८ २१ ऑगस्ट २०१८ २१ ऑगस्ट २०१८ २२ ऑगस्ट २०१८ २२ ऑगस्ट २०१८ -- --
किंक बॉक्सिंग २४ ते २६ ऑगस्ट २०१८ २४ ते २६ ऑगस्ट २०१८ २४ ते २६ ऑगस्ट २०१८ २४ ते २६ ऑगस्ट २०१८ २४ ते २६ ऑगस्ट २०१८ २४ ते २६ ऑगस्ट २०१८ -- --
बॅटमिंटन १६ ऑगस्ट २०१८ १७ ऑगस्ट २०१८ १६ ऑगस्ट २०१८ १७ ऑगस्ट २०१८ १६ ऑगस्ट २०१८ १७ ऑगस्ट २०१८ -- --
शालेय फुटबॉल २३ ऑगस्ट २०१८ २३ ऑगस्ट २०१८ २४ ऑगस्ट २०१८ २४ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ -- --
तलवारबाजी २३ ऑगस्ट २०१८ २४ ऑगस्ट २०१८ २३ ऑगस्ट २०१८ २४ ऑगस्ट २०१८ २३ ऑगस्ट २०१८ २४ ऑगस्ट २०१८ -- --
१० नेहरू हॉकी २७ ऑगस्ट २०१८ -- २७ ऑगस्ट २०१८ २८ ऑगस्ट २०१८ -- -- -- --
११ जिम्नॅस्टिक २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ -- --
१२ स्क्वॅश २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ २५ ऑगस्ट २०१८ -- --
१३ योगा २९ ऑगस्ट २०१८ ३० ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ ३० ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ ३० ऑगस्ट २०१८ -- --
१४ सायकल रोड रेस २९ ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ -- --
१५ लॉन टेनिस २६ सप्टेंबर २०१८ २७ सप्टेंबर २०१८ २६ सप्टेंबर २०१८ २७ सप्टेंबर २०१८ २६ सप्टेंबर २०१८ २७ सप्टेंबर २०१८ -- --
१६ शालेय हॉकी ०३ सप्टेंबर २०१८ ०४ सप्टेंबर २०१८ ०५ सप्टेंबर २०१८ ०६ सप्टेंबर २०१८ ०५ सप्टेंबर २०१८ ०६ सप्टेंबर २०१८ -- --
१७ हॅन्डबॉल ०८ सप्टेंबर २०१८ ०९ सप्टेंबर २०१८ ०८ सप्टेंबर २०१८ ०९ सप्टेंबर २०१८ ०८ सप्टेंबर २०१८ ०९ सप्टेंबर २०१८ -- --
१८ रायफल शुटींग ०८ सप्टेंबर २०१८ ०९ सप्टेंबर २०१८ ०८ सप्टेंबर २०१८ ०९ सप्टेंबर २०१८ ०८ सप्टेंबर २०१८ ०९ सप्टेंबर २०१८ -- --
१९ जलतरण व डायव्हिग ०७ सप्टेंबर २०१८ ०८ सप्टेंबर २०१८ ०७ सप्टेंबर २०१८ ०८ सप्टेंबर २०१८ ०७ सप्टेंबर २०१८ ०८ सप्टेंबर २०१८
२० वॉटर पोलो -- -- -- -- ०७ सप्टेंबर २०१८ --
२२ वुशू ०६ सप्टेंबर २०१८ ०७ सप्टेंबर २०१८ ०६ सप्टेंबर २०१८ ०७ सप्टेंबर २०१८ ०६ सप्टेंबर २०१८ ०७ सप्टेंबर २०१८ -- --
२३ शुटिंगबॉल - - - - ०७ सप्टेंबर २०१८ ०७ सप्टेंबर २०१८ -- --
२४ डॉजबॉल १२ सप्टेंबर २०१८ १३ सप्टेंबर २०१८ १२ सप्टेंबर २०१८ १३ सप्टेंबर २०१८ १२ सप्टेंबर २०१८ १३ सप्टेंबर २०१८ -- --
२५ बॉक्सिंग १२ सप्टेंबर २०१८ १३ सप्टेंबर २०१८ १२ सप्टेंबर २०१८ १३ सप्टेंबर २०१८ १२ सप्टेंबर २०१८ १३ सप्टेंबर २०१८ -- --
२६ ज्युदो १७ सप्टेंबर २०१८ १८ सप्टेंबर २०१८ १७ सप्टेंबर २०१८ १८ सप्टेंबर २०१८ १७ सप्टेंबर २०१८ १८ सप्टेंबर २०१८ -- --
२७ बास्केटबॉल १७ सप्टेंबर २०१८ १७ सप्टेंबर २०१८ १८ सप्टेंबर २०१८ १८ सप्टेंबर २०१८ १९ सप्टेंबर २०१८ १९ सप्टेंबर २०१८ -- --
बॉल बॅडमिटन ०५ सप्टेंबर २०१८ ०६ सप्टेंबर २०१८ ०५ सप्टेंबर २०१८ ०६ सप्टेंबर २०१८ ०५ सप्टेंबर २०१८ ०६ सप्टेंबर २०१८ -- --
२८ स्केटींग रोलर(11,14,17,19) २९ ते ३० सप्टेंबर २०१८ २९ ते ३० सप्टेंबर २०१८ २९ ते ३० सप्टेंबर २०१८ २९ ते ३० सप्टेंबर २०१८ २९ ते ३० सप्टेंबर २०१८ २९ ते ३० सप्टेंबर २०१८
रोलर हॉकी - - - - २९ ते ३० सप्टेंबर २०१८ -
२९ रोलबॉल - - - - २९ ते ३० सप्टेंबर २०१८ - -- --
३० नेटबॉल २३ सप्टेंबर २०१८ २३ सप्टेंबर २०१८ २३ सप्टेंबर २०१८ २३ सप्टेंबर २०१८ २३ सप्टेंबर २०१८ २३ सप्टेंबर २०१८ -- --
३१ खो-खो २१ सप्टेंबर 2018 २१ सप्टेंबर 2018 २४ सप्टेंबर 2018 २४ सप्टेंबर 2018 २६ सप्टेंबर 2018 २६ सप्टेंबर 2018 -- --
३२ क्रीकेट ०४ ऑक्टोबर २०१८ - ०६ ऑक्टोबर २०१८ ०७ ऑक्टोबर २०१८ ०९ ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ -- --
३३ बेसबॉल ०५ ऑक्टोबर २०१८ ०६ ऑक्टोबर २०१८ ०५ ऑक्टोबर २०१८ ०६ ऑक्टोबर २०१८ ०५ ऑक्टोबर २०१८ ०६ ऑक्टोबर २०१८ -- --
३४ थ्रोबॉल ०७ ऑक्टोबर २०१८ ०७ ऑक्टोबर २०१८ ०७ ऑक्टोबर २०१८ ०७ ऑक्टोबर २०१८ ०७ ऑक्टोबर २०१८ ०७ ऑक्टोबर २०१८ -- --
३४ तायक्वांदो ०९ ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ ०९ ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ ०९ ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ -- --
३५ कुस्ती फ्री स्टाईल ०९ ऑक्टोबर २०१८ - ०९ ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ --
ग्रीको रोमन - - ०९ ऑक्टोबर २०१८ - ०९ ऑक्टोबर २०१८ -
३६ सॉफ्टबॉल ०५ ऑक्टोबर २०१८ ०६ ऑक्टोबर २०१८ ०५ ऑक्टोबर २०१८ ०६ ऑक्टोबर २०१८ ०५ ऑक्टोबर २०१८ ०६ ऑक्टोबर २०१८ -- --
३७ बुध्दीबळ ०७ ऑक्टोबर २०१८ ०८ ऑक्टोबर २०१८ ०७ ऑक्टोबर २०१८ ०८ ऑक्टोबर २०१८ ०७ ऑक्टोबर २०१८ ०८ ऑक्टोबर २०१८ -- --
३८ कराटे १० ऑक्टोबर २०१८ ११ ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ ११ ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ ११ ऑक्टोबर २०१८ -- --
३९ कबडी ०६ ऑक्टोबर २०१८ ०६ ऑक्टोबर २०१८ ०८ ऑक्टोबर २०१८ ०८ ऑक्टोबर २०१८ ०९ ऑक्टोबर २०१८ ०९ ऑक्टोबर २०१८ -- --
४० वेटलिप्टीग - - १० ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ -- --
४१ व्हॉलीबॉल १३ ऑक्टोबर २०१८ 14 ऑक्टोबर २०१८ १३ ऑक्टोबर २०१८ 14 ऑक्टोबर २०१८ १३ ऑक्टोबर २०१८ 14 ऑक्टोबर २०१८ -- --
४२ मैदानी १० ऑक्टोबर २०१८ १० ऑक्टोबर २०१८ ११ ऑक्टोबर २०१८ ११ ऑक्टोबर २०१८ १२ ऑक्टोबर २०१८ १२ ऑक्टोबर २०१८ -- --
क्रॉसकंटी (१९ वर्ष) - - - - १५ ऑक्टोबर २०१८ -
४3 सिकई मार्शल ०३ सप्टेंबर २०१८ ०४ सप्टेंबर २०१८ ०३ सप्टेंबर २०१८ ०४ सप्टेंबर २०१८ ०३ सप्टेंबर २०१८ ०४ सप्टेंबर २०१८ -- --

Government of Maharashtra

District Sports Officer,  Yavatmal

Sports Tournament Schedule

A Game name 14 year Age 17 year Age 19 year Age Place of competition Coordinator
Sr no. Boys Girls Boys Girls Boys Girls
1 Subroto football 23 July 2018 -- 25 July 2018 26 July 2018 -- -- -- --
2 School football 16 August 2018 16 August 2018 17 August 2018 17 August 2018 18-19 August 2018 18-19 August 2018 -- --
3 Carrom 18 August 2018 18 August 2018 18 August 2018 18 August 2018 18 August 2018 18 August 2018 -- --
4 Kick Boxing 23-25 August 2018 23-25 August 2018 23-25 August 2018 23-25 August 2018 23-25 August 2018 23-25 August 2018 -- --
5 Batminton 28 August 2018 29 August 2018 28 August 2018 29 August 2018 28 August 2018 29 August 2018 -- --
7 Archery 27-28 August 2018 27-28 August 2018 27-28 August 2018 27-28 August 2018 27-28 August 2018 27-28 August 2018 -- --
7 Mallakhamb 20-22 August 2018 20-22 August 2018 20-22 August 2018 20-22 August 2018 20-22 August 2018 20-22 August 2018 -- --
8 Fencing 20 August 2018 21 August 2018 20 August 2018 21 August 2018 20 August 2018 21 August 2018 -- --
9 Gymnastic 23 August 2018 24 August 2018 23 August 2018 24 August 2018 23 August 2018 24 August 2018 -- --
10 Squash 25-26 August 2018 25-26 August 2018 25-26 August 2018 25-26 August 2018 25-26 August 2018 25-26 August 2018 -- --
11 Yoga 28-29 August 2018 28-29 August 2018 28-29 August 2018 28-29 August 2018 28-29 August 2018 28-29 August 2018 -- --
12 Cycle road race 27-28 August 2018 27-28 August 2018 27-28 August 2018 27-28 August 2018 27-28 August 2018 27-28 August 2018 -- --
13 Nehru Hocky 29 August 2018 -- 29 August 2018 29 August 2018 -- -- -- --
14 School Hocky 30 August 2018 31 August 2018 30 August 2018 31 August 2018 1 September 2018 31 August 2018 -- --
15 Handball 30 August 2018 31 August 2018 30 August 2018 31 August 2018 1 September 2018 31 August 2018 -- --
16 Rifle shooting 30 August 2018 31 August 2018 30 August 2018 31 August 2018 1 September 2018 31 August 2018 -- --
17 Lawn Tenis 24 September 2018 25 September 2018 24 September 2018 25 September 2018 24 September 2018 25 September 2018 -- --
18 Swimming & Diving 6 September 2018 7 September 2018 6 September 2018 7 September 2018 6 September 2018 7 September 2018 -- --
Water Polo -- -- -- -- 6 September 2018 --
19 Table Tenis 10 September 2018 11 September 2018 10 September 2018 11 September 2018 10 September 2018 11 September 2018 -- --
21 Weight Lifting - - 14-17 September 2018 14-17 September 2018 14-17 September 2018 14-17 September 2018 -- --
21 Wushu 16-17 September 2018 16-17 September 2018 16-17 September 2018 16-17 September 2018 16-17 September 2018 16-17 September 2018 -- --
22 Shooting Ball - - - - 6 September 2018 6 September 2018 -- --
23 Dodgeball 10 September 2018 11 September 2018 10 September 2018 11 September 2018 10 September 2018 11 September 2018 -- --
24 Boxing 10 September 2018 12 September 2018 11 September 2018 12 September 2018 10 September 2018 12 September 2018 -- --
25 Judo 14 September 2018 15 September 2018 14 September 2018 15 September 2018 14 September 2018 15 September 2018 -- --
26 Basketball 14 September 2018 15 September 2018 14 September 2018 15 September 2018 14 September 2018 15 September 2018 -- --
27 Ball Batminton 03 September 2018 04 September 2018 03 September 2018 04 September 2018 03 September 2018 04 September 2018 -- --
28 Skating roller (11,14,17,19) 28-30 September 2018 28-30 September 2018 28-30 September 2018 28-30 September 2018 28-30 September 2018 28-30 September 2018
Roller Hocky - - - - 28-30 September 2018 -
29 Rollball - - - - 28-30 September 2018 - -- --
30 Netball 24 September 2018 25 September 2018 24 September 2018 25 September 2018 24 September 2018 25 September 2018 -- --
31 Kho-Kho 19 September 2018 19 September 2018 22 September 2018 22 September 2018 27 September 2018 27 September 2018 -- --
32 Cricket 26 September 2018 - 28 September 2018 28 September 2018 1 October 2018 1 October 2018 -- --
33 Baseball 28 September 2018 29 September 2018 28 September 2018 29 September 2018 28 September 2018 29 September 2018 -- --
34 Throwball 21 September 2018 22 September 2018 21 September 2018 22 September 2018 21 September 2018 22 September 2018 -- --
35 Taekwondo 28 September 2018 29 September 2018 28 September 2018 29 September 2018 28 September 2018 29 September 2018 -- --
36 Wrestling-free style 03 October 2018 -- 03 October 2018 04 October 2018 03 October 2018 04 October 2018
Greco Roman -- -- 4 October 2018 -- 4 October 2018 --
37 Stopball 3 October 2018 4 October 2018 3 October 2018 4 October 2018 3 October 2018 4 October 2018 -- --
38 Brain game 5 October 2018 6 October 2018 5 October 2018 6 October 2018 5 October 2018 6 October 2018 -- --
39 Karate 8 October 2018 9 October 2018 8 October 2018 9 October 2018 8 October 2018 9 October 2018 -- --
40 Kabaddi 3 October 2018 3 October 2018 4 October 2018 4 October 2018 5 October 2018 5 October 2018 -- --
41 Vollybal 17 September 2018 17 September 2018 18 September 2018 18 September 2018 19 September 2018 19 September 2018 -- --
42 Ground 15 October 2018 16 October 2018 15 October 2018 16 October 2018 15 October 2018 16 October 2018 -- --
Croscantry (19 years) -- -- -- -- 15 October 2018 morning 08:30am --
44 Learn martial 4-5 September 2018 4-5 September 2018 4-5 September 2018 4-5 September 2018 4-5 September 2018 4-5 September 2018 -- --
A Game name 14 year Age 17 year Age 19 year Age Place of compitition Coordinator
Sr no. Boys Girls Boys Girls Boys Girls
1 Subroto football 4 August 2018 -- 5 August 2018 6 August 2018 -- -- -- --
2 School Football ०४ August 2018 -- ०५ August 2018 ०६ August 2018 -- -- -- --
3 Archery 18 August 2018 18 August 2018 18 August 2018 18 August 2018 18 August 2018 18 August 2018 -- --
4 Mallakhamb 18 August 2018 18 August 2018 18 August 2018 18 August 2018 18 August 2018 18 August 2018 -- --
5 Carrom 20 August 2018 20 August 2018 21 August 2018 21 August 2018 22 August 2018 22 August 2018 -- --
6 Kick Boxing 24-26 August 2018 24-26 August 2018 24-26 August 2018 24-26 August 2018 24-26 August 2018 24-26 August 2018 -- --
7 Batminton 16 August 2018 17 August 2018 16 August 2018 17 August 2018 16 August 2018 17 August 2018 -- --
8 School football 23 August 2018 23 August 2018 24 August 2018 24 August 2018 25 August 2018 25 August 2018 -- --
9 Fencing 23 August 2018 24 August 2018 23 August 2018 24 August 2018 23 August 2018 24 August 2018 -- --
10 Nehru Hocky 27 August 2018 -- 27 August 2018 28 August 2018 -- -- -- --
11 Gymnastic 25 August 2018 25 August 2018 25 August 2018 25 August 2018 25 August 2018 25 August 2018 -- --
12 स्क्वॅश 25 August 2018 25 August 2018 25 August 2018 25 August 2018 25 August 2018 25 August 2018 -- --
13 Yoga 29 August 2018 30 August 2018 29 August 2018 30 August 2018 29 August 2018 30 August 2018 -- --
14 Cycle road race 29 August 2018 29 August 2018 29 August 2018 29 August 2018 29 August 2018 29 August 2018 -- --
15 Lawn Tenis 26 September 2018 27 September 2018 26 September 2018 27 September 2018 26 September 2018 27 September 2018 -- --
16 School Hocky 3 September 2018 4 September 2018 5 September 2018 6 September 2018 5 September 2018 6 September 2018 -- --
17 Handball 8 September 2018 9 September 2018 8 September 2018 9 September 2018 8 September 2018 9 September 2018 -- --
18 Rifle Shooting 8 September 2018 9 September 2018 8 September 2018 9 September 2018 8 September 2018 9 September 2018 -- --
19 Swimming and Diving 7 September 2018 8 September 2018 7 September 2018 8 September 2018 7 September 2018 8 September 2018 -- --
20 Water Polo -- -- -- -- 7 September 2018 --
21 Vhushu 6 September 2018 7 September 2018 6 September 2018 7 September 2018 6 September 2018 7 September 2018 -- --
22 Shooting ball - - - - 7 September 2018 7 September 2018 -- --
23 Dodgeball 12 September 2018 13 September 2018 12 September 2018 13 September 2018 12 September 2018 13 September 2018 -- --
24 Boxing 12 September 2018 13 September 2018 12 September 2018 13 September 2018 12 September 2018 13 September 2018 -- --
25 Judo 17 September 2018 18 September 2018 17 September 2018 18 September 2018 17 September 2018 18 September 2018 -- --
26 Basketball 17 September 2018 17 September 2018 18 September 2018 18 September 2018 19 September 2018 19 September 2018 -- --
Ball Badminton 05 September 2018 06 September 2018 05 September 2018 06 September 2018 05 September 2018 06 September 2018 -- --
28 Skating Roller(11,14,17,19) 29-30 September 2018 29-30 September 2018 29-30 September 2018 29-30 September 2018 29-30 September 2018 29-30 September 2018 -- --
Roller Hockey - - - - 29-30 September 2018 -
29 Rollball - - - - 29-30 September 2018 - -- --
30 Netball 23 September 2018 23 September 2018 23 September 2018 23 September 2018 23 September 2018 23 September 2018 -- --
31 Kho-Kho 21 September 2018 21 September 2018 24 September 2018 24 September 2018 26 September 2018 26 September 2018 -- --
32 Cricket 4 October 2018 - 6 October 2018 7 October 2018 9 October 2018 10 October 2018 -- --
32 Baseball 5 October 2018 6 October 2018 5 October 2018 6 October 2018 5 October 2018 6 October 2018 -- --
33 Throwball 7 October 2018 7 October 2018 7 October 2018 7 October 2018 7 October 2018 7 October 2018 -- --
34 Taekwando 9 October 2018 10 October 2018 9 October 2018 10 October 2018 9 October 2018 10 October 2018 -- --
35 Wrestling freestyle 9 October 2018 - 9 October 2018 10 October 2018 10 October 2018 10 October 2018 -- --
Greeko Roman - - 9 October 2018 - 9 October 2018 -
36 Softball 5 October 2018 6 October 2018 5 October 2018 6 October 2018 5 October 2018 6 October 2018 -- --
37 Braingame 7 October 2018 8 October 2018 7 October 2018 8 October 2018 7 October 2018 8 October 2018 -- --
38 Karate 10 October 2018 11 October 2018८ 10 October 2018 11 October 2018८ 10 October 2018 11 October 2018८ -- --
39 Kabbaddi 6 October 2018 6 October 2018८ 8 October 2018 8 October 2018८ 9 October 2018 9 October 2018८ -- --
40 Weight Lifting - - 10 October 2018 10 October 2018 10 October 2018 10 October 2018 -- --
41 Vollyball 13 October 2018 14 October 2018 13 October 2018 14 October 2018 13 October 2018 14 October 2018 -- --
42 Ground 10 October 2018८ 10 October 2018८ 11 October 2018८ 11 October 2018८ 12 October 2018८ 12 October 2018८ -- --
Croscantry (19 years) - - - - 15 October 2018 -
43 Learn Marshal 3 September 2018 4 September 2018 3 September 2018 4 September 2018 3 September 2018 4 September 2018 -- --